رها هاشمی توران گشت

رها هاشمی

  • لیسانس معماری
  • کارشناس امور مشتریان
  • کارشناس تحصیلی و مهاجرتی
  • طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی
  • تبلیغات شبکه های اجتماعی