سوفیا موسوی توران گشت

سوفیا موسوی

  • لیسانس روانشناسی
  • آشنا به امور اداری
  • امور دفتری
  • حسابرس و مسئول دفتر